Hondenschool Kunos vzw

Positief omgaan met je hondVind ons op Facebook


Huisreglement

Dit reglement geldt voor iedereen die de terreinen van Kunos vzw betreedt.

Corona-maatregelen: update oktober 2021

Deze maatregels gelden voor onbepaalde duur. Wij vragen ieder zich hier strikt aan te houden. Alleen als iedereen de maatregels goed blijft opvolgen kunnen we veilig blijven lesgeven.

Wij vragen met aandrang om niet te komen trainen indien je je ziek voelt, symptomen hebt of in aanraking bent geweest met iemand die symptomen vertoont.

Social-distancing

Gelieve ten alle tijden 1,5 meter afstand te bewaren van zowel de instructeurs als de medecursisten.

Bij aanvang van de lessen

Als u aankomt aan de terreinen van de hondenschool, zal de poort nog gesloten zijn. Gelieve buiten te wachten en rekening te houden met alle veiligheidsregels omtrent corona.
Slechts 1 begeleider met hond betreedt de terreinen. Toeschouwers/gezinsleden mogen achter de draad de les observeren met inachtname van de veiligheidsregels.
10 minuten voor aanvang van de lessen zal een instructeur voor u de poort komen openen.
U volgt de richtlijnen van de instructeur die u zal wijzen waar uw plaats is voor de les.
Als de les start, sluit de instructeur de poort en kan niemand meer de terreinen betreden. Te laat komen is jammer genoeg geen optie.

Tijdens de lessen

U krijgt een vaste plaats op het terrein zodat we ten allen tijde voldoende afstand kunnen houden.
Het trainingsmateriaal wordt op voorhand klaargezet door de instructeur, zodat u die veilig kan gebruiken.

Het afsluiten van de lessen

De instructeur opent voor u de poort zodat u onze terreinen kan verlaten.
Gelieve na de lessen onmiddellijk naar huis terug te keren. Gezellig napraten kan momenteel nog niet op onze hondenschool.

De kantine

Deze blijft momenteel nog gesloten en zal niet toegankelijk zijn. U dient dus zelf te zorgen voor alle materialen die u nodig hebt voor de lessen:  clicker, speelgoedje, matje, beloningstasje met ruim voldoende beloningen.
Er wordt niets verkocht of uitgeleend. 
De toiletten zijn toegankelijk bij hoge nood. Vraag hiervoor toegang aan een instructeur. Algemeen huisreglement

Aansluiting KKUSH

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus (K.K.U.S.H.), waarvan zij de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan te gehoorzamen.

Inschrijving

Door het versturen van het online inschrijvingsformulier verklaart de cursist zich akkoord met het huisreglement en de statuten van Kunos vzw.
De cursisten zijn verplicht hun honden te laten inenten tegen Hondenziekte, Kattenziekte, ziekte van Carré, Parvo-virus en Kennelhoest. Bij inschrijving en verlenging dient het vaccinatieboekje voorgelegd te worden. Wij aanvaarden ook titer-bepalingen.

Cursusgeld (inschrijvingsgeld + lesgeld)

Wie inschrijft verbindt zich ertoe het inschrijf- en lesgeld te betalen. De betaling gebeurt enkel per overschrijving. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen aan de lessen. Iedereen is steeds welkom om vrijblijvend te komen kijken naar onze lessen alvorens in te schrijven. Het lesgeld voor een volgend jaar dient binnen één maand na het verstrijken van het vorige jaar betaald te zijn. In geen enkele geval is terugbetaling van cursusgeld mogelijk.

Gedragsregels

Elke cursist gedraagt zich zonder Kunos vzw te schaden en stelt steeds het belang van de club voorop. De rust dient bewaard te blijven in de nabije omgeving, op het hele terrein en in de kantine. Omgang met andere personen dient op een sociaal aanvaardbare manier te geschieden. Iedereen parkeert zijn auto reglementair en zonder overlast te veroorzaken. Het trainingsveld is enkel toegankelijk met toestemming of onder begeleiding van een instructeur. Het is verboden te roken tijdens de training en in de kantine. Het is verboden kinderen in de kantine of op het terrein zonder begeleiding te laten. De Raad van Bestuur wijst alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen of beschadigingen af.

Algemene omgang met de honden

Honden dienen steeds aangelijnd te zijn. Als de hond het terrein bevuild heeft, straat de geleider in voor het opruimen. De geleider heeft steeds poepzakjes bij zich. Volgende zaken zijn in de hondenschool verboden: easy-walker, wurgketting, slipketting, prikband, e-collar en alle middelen die werken door toediening van een correctie. Loopse teven mogen het terrein niet betreden.

De lessen

Elke cursist is voor aanvang van de les aanwezig. Enkel instructeurs en trainende cursisten met hun honden hebben toegang tot het trainingsveld. Toeschouwers verstoren de les niet. De instructeurs beslissen in welke klas de cursist met zijn hond traint. Ook de overgang naar een volgende klas wordt in overleg tussen de instructeurs beslist. Lesmateriaal mag enkel gebruikt worden onder begeleiding van een instructeur.

De kantine

De Raad van Bestuur bepaalt de openingsuren van de kantine. Consumpties worden contant op de dag zelf betaald.

Overtreding

Bij overtreding van één van deze regels heeft een bestuurslid of instructeur steeds het recht om een cursist of een bezoeker de toegang tot het terrein of activiteit te ontzeggen. Procedure tot uitsluiting van een cursist: Een overtreding kan leiden tot tijdelijk of definitieve uitsluiting. Mondelinge waarschuwing door instructeur of bestuurslid. Schriftelijke waarschuwing door de Raad van Bestuur. Tijdelijke of definitieve uitsluiting na overleg in de bestuursvergadering.

Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.
Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

Verzekering

Elke cursist is verplicht een verzekering afgesloten te hebben die de mogelijke schade aan derden veroorzaakt onder de verantwoordelijkheid van het cursist dekt.

Sponsoring en giften

Gegeven sponsoring of giften komen niet in aanmerking voor teruggave.

Privacy Verklaring